Delegatelar reference tipidagi information sort bo’lib, funksiya uchun pointer vazifasini bajaradi. Classning ichida delegate yasaladi va classdan tashqarida yasalgan funksiyani ishlatish uchun delegateni ko’rsatkich qilib olinadi. Funksiya bilan delegate tabaka bilan sous kelishganday qachon kelishadi, qachonki ularning signaturelari bir biriga to’g’ri kelsa! Signature nima? Signature bu funksiyaning return tipi va parametri! Delegat ko’rinishi: ACCESSMODIFIER DELEGATE…

Read More